Kimelauget

Hvorfor bruge kirkeskattekroner til et automatisk kimeanlæg, når der er rigtige levende mennesker, som har det fint med 1-2 gange om året at skulle op i kirkens tårn og for med klokkerne med trækøllen?

Baggrunden for kimelauget var projekt aktiv kirke, hvor menighedsrådet spurgte medlemmerne, hvad de ville bruge deres kirke til. Svaret var, at man gerne vil forholde sig aktivt til sin kirke - i hvert fald den fysiske del. Det er Kimelauget et eksempel på.

Kimelauget er vist det eneste af sin art i Danmark. 

Kimelauget har en skrå, hvori alle regler er skrevet. Denne kan læses nedenfor.

Kimelauget har en oldermand, hvis fornemste opgave er at lede årets forhandlinger på laugsmødet og tildele bøder til dem, der overtræder skråen eller glemmer en kimning (UHA) og ikke mindst at bestemme årets menu til kimelaugmiddagen.

Og der er altid opgaver derudover at løse. For tiden arbejder oldermanden på at få en protektor til kimelauget og der satses højt.

En af kirkens 3 klokker
Kimelaugstavle udført af Henning Threms. På denne tavle vil man kunne læse, hvem der er med i kimelauget. Tavlen hænger i Våbenhuset.

Skraa for Avedørekimelaug

Stiftet den 27 august

Anno Domini MCMLXXXXVI

Under Protektion af Ærværdig ________________________________

Der er endnu ikke fundet er værdig protektor for kimelauget

1. Avedøre Kimelaug har til Opgave at udføre betimelig, smuk og manuel Kimning på de 3 Klokker befindende sig i Avedøre Kirkes Taarn ved særlig højtidelige anledninger efter Oldermandens Anvisninger.

2. Medlem af Avedøre Kimelaug kan enhver ærlig og retskaffen Mand eller Kvinde blive efter bestaaet Svendeprøve i det ædle Fag. Optagelse finder Sted på det aarlige Laugsmøde. Ingen Fusker maa kunne kime med de helstøbte Klokker.

3. Antallet af Laugsmedlemmer fastsættes paa det aarlige Laugsmøde og kan ikke overstige Antallet af Kimninger om Aaret multipliceret med 3.

4. Det Aarlige Laugsmøde finder Sted 4. tirsdag i den 8. Maaned og foregaar med behørig Gennemgang af Kimelaugets overordnede Aktiviteter saasom Valg af Oldermand, Redegørelse for Aarets Taarngange, Planlægning af det følgende Aars Kimning, Optagelse af nye Laugsbrødre og -søstre - den, der under disse Forhandlinger gør Bulder og Ustyr må betale Bøde, ligesom den, der slaar sin Broder paa Tænderne og Kindbenene

- derefter vil der være Pligt til at bivaane en afstemt Menu efter Oldermandens Anvisninger.

5. Hver Kimelaugs Mand eller Kvinde har sin egen Hammer med Navneskilt, der er placeret i Kirken til offentlig Beskuelse .

6. Oldermanden er paa Laugets vegne Ansvarlig over for Højærværdig Sognepræst med Beføjelse som Ansvarlig for Klokkeringningen - for at Kimningen finder Sted paa rette Tid. Protokol over Laugets Kimninger og øvrige Beslutninger føres af Oldermanden.

7. Kimelaugets Udgifter for saa vidt angaar Værktøj, Værn for Ørernes fortsatte Hørelse og Hammer dækkes af Avedøre Kirke.

Udgifter til det aarlige Laugsmøde dækkes af Bødekasse, evt. Medlemsbidrag og efter Ansøgning fra Kirkens Midler.

8. Denne Skraa er vedtaget på stiftende Laugsmøde den 27. august 1996

Laugssvende:

Arne Johansen

Arne Petersen

Daniel Hegelund

Erik Petersen

John Andersen

Jørn Christensen

Jytte Weng

Karin Andersen

Knud Kiegstad

Lis Nilsson

Steen Kristensen

og approberet af Avedøre Menighedsraad den 19. juni 1996

Søren F. Andersen

Menighedsrådsformand

samt Tilsynsførende med Klokkeringningen Ærværdig Sognepræst

Paul Kühle