Caféforeningens love

§ 1.Navn og hjemsted:

Foreningens navn er "Café Foreningen Hjertetræet"Café Foreningen er en selvstændig forening indenfor det folkekirkelige menighedsarbejde, som udføres fra Avedøre Kirke.

§ 2.Foreningens formål:

 • at samle folk med fælles interesse for cafeen og gennem medierne at gøre cafeens arbejde kendt.
 • at arbejde for at fremme både de fysiske og psykiske faktorer, der skaber trivsel, for såvel brugere, som medarbejdere.
 • at skabe gode tilbud, både underholdningsmæssigt og kulturelt.
 • at samarbejde som en naturlig aktiv del med Avedøre Kirkes øvrige grupper.
 • at søge fondsmidler til foreningens arbejde.
 • at arbejde for at caféen er "brobygger" mellem sognet og det øvrige Hvidovre.
 • at arbejde indenfor de rammer Avedøre Kirkes Menighedsråd har afstukket og efter gældende regler i "Lov om kirkens brug", "Caféens regler" samt projektbeskrivelsen for Caféen.

§ 3. Foreningens medlemmer:

Følgende kan blive medlemmer:

 • Brugere af Caféen, medarbejdere og folk i øvrigt med tilknytning til kirke og sogn.

§ 4. Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel enten ved mail eller pr. brev.

På generalforsamlingen aflægges beretning og revideret regnskab.Det årlige kontingent fastlægges på generalforsamlingen.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Medlemskabet tegnes senest 1 måned før generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetællere
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg i.h.t. vedtægternes § 5
 • Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 5. Bestyrelsen:

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af:

 • Formand
 • Kasserer
 • 3 Bestyrelsesmedlemmer
 • 2 Bestyrelsessuppleanter
 • 1 Revisor
 • 1 Revisorsuppleant

Valgperioden er 2 år.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsesupelant og revisor vælges på ulige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessupelant og revisorsupleant vælges på lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Formand, næstformand, kasserer og revisor må ikke være fra samme husstand.
Hverken formand eller næstformand kan bestride posten som kasserer.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde af formanden mindst 4 gange årligt.

Der indkaldes endvidere til bestyrelsesmøde, såfremt formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen begærer et sådant møde afholdt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Cafélederen deltager i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

2 medlemmer af bestyrelsen sidder i Café-styregruppen og formanden er selvskreven.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Der træffes afgørelse om alle forhold ved simpel stemmeflerhed, ligesom ethvert forslag vil være at betragte som bortfaldet ved stemmelighed.

§ 6. Regnskabsåret og Revisor:

Caféforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Der udarbejdes et årsregnskab, der i revideret form forelægges på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en revisor. Den valgte revisor har til enhver tid ret til uanmeldt at gennemgå foreningens regnskaber. Revisor og revisorsuppleant kan deltage i bestyrelsesmøderne pr. invitation.

Ved forslag til vedtægtsændringer skal 2/3 af de afgivne stemmer blandt de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemme for ændringen, såfremt der ikke er et sådant flertal vil vedtægtsændringen være at betragte som bortfaldet.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, eller skal indkaldes når 1/3 af foreningens medlemmer, eller 2/3 af bestyrelsen ønsker det.

Indkaldelsesvarsel er 2 uger fra poststemplet dato.

§ 8. Foreningens ophør:

Ophævelse af foreningen kræver 3/4 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

I tilfælde af foreningens ophør overgår foreningens aktiver til Avedøre Kirkes Menighedspleje.