Liv & vækstudvalget

Liv&vækstudvalget består af

5 fra menighedsrådet:

Personale: Præsterne, kirkekulturmedarbejderen, organister.

Formand for menighedsrådet og kasserer indbydes til møderne og kan altid deltage.

Udvalget mødes 4-6 gange årligt og har ansvaret for kirkens aktiviteter lige fra gudstjenester til skovture og koncerter.

Udvalget forvalter på menighedsrådets vegne de økonomiske midler, der er sat af til kirkelige aktiviteter.

Mellem møderne kan formanden for udvalget og daglig leder godkende udgifter til aktiviteter på forventet efterbevilgning af udvalget.

Liv&vækstudvalget kan nedsætte stående udvalg, som med ansvar for udvalget løser særlige opgaver. Udvalgene kan bestå af medlemmer fra menighedsrådet, personale og frivillige medlemmer af menigheden. Der kan desuden forekomme adhoc udvalg, som løser en enkelt opgave.

Gruppekontakt

Gruppekontakt mødes 4 gange om året.

Repræsentanter fra kirkens forskellige grupper har naturligt sæde i Gruppekontakt for at drøfte emner af fællesinteresse som ønsker om lokale, indretning, praktiske forhold i forbindelse med kirken.

Formanden for Liv&vækst og daglig leder deltager normalt i møderne.
Kirkekulturmedarbejderen er sekretær for udvalget.
Desuden kan andre interesserede deltage og få at vide, hvad der sker i kirken og stille forslag, som kan bringes videre til Liv&vækst og menighedsråd.

Af referatet fra møderne i gruppekontakt fremgår det hvordan den enkelte gruppe trives og der gives gode råd om praktiske løsninger på problemer. 
Fra dette møde kan også ønsker om økonomisk støtte bringes videre både til §18 midler hos kommunen og til kirkens aktivitetsmidler.